De Omgevingswet

Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zaanstad zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

Tweegesprek met programmamanager Omgevingswet en strategisch adviseur Klimaatadaptatie

Anne Langenesch en Stan Geurts van Kessel vertellen over de kansen, bedreigingen en toekomst van klimaatadaptatie en energietransitie met de komst van de Omgevingswet. Deze maatschappelijke opgaven zijn dan allemaal gebundeld in één wet.

Lees verder

Verduurzamen van Zaanse monumenten onder de Omgevingswet

Eén van de zes strategische opgaven van de Zaanse omgevingsvisie is Duurzaamheid. Vanuit de Omgevingswet gezien is duurzaamheid één van de redenen geweest waarom de Omgevingswet wordt opgesteld. Zo zijn er in het huidige wettenstelsel nog te weinig mogelijkheden om een transitie naar een duurzamere gemeente en wereld te bevorderen. Duurzaamheid wordt niet alleen bij te bouwen woningen en gebouwen ingezet, maar ook bij bestaande gebouwen, zoals Zaanse monumenten.

Voormalig trainee Vivianne Heijkoop schreef in het kader van haar MRA-traineeschap een (intern) advies over duurzaamheid en erfgoed binnen de gemeente Zaanstad. 

Lees verder

Gebiedsgerichte aanpak biedt kansen

Ariane Cruz is senior beleidsadviseur grondwater en riolering bij de gemeente Zaanstad. Ariane vertelt over de relatie tussen onze gezondheid en rioleringen. Ook vertelt zij over de kansen en uitdagingen van de Omgevingswet voor onze organisatie en haar werk.

In het omgevingsplan kan de gemeente gebieden aanwijzen, waarvoor bepaalde regels gelden die passen bij het gebied. Ariane: “Deze gebiedsgerichte aanpak is van of heeft een grote invloed op mijn werk. We moeten anders naar gebieden gaan kijken. Dat zal wennen zijn, maar voor ons werk juist ook kansen creëren."

Lees verder

Rioleringswerkzaamheden

Werken aan leefbaarheid in Zaandam Oost

Zaanstad zal vermoedelijk de komende jaren flink groeien als stad. Om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, bekijkt Zaanstad in MRA-verband hoe aan deze vraag tegemoet gekomen kan worden. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal woningen, maar vooral ook om de vraag hoe deze woningen toegevoegd kunnen worden zonder de kwaliteit van de leefbaarheid aan te tasten.

Bart Bozelie is procesmanager voor Zaandam Oost en begeleidt woningbouwprojecten in het gebied. Miranda Reitsma is stedenbouwkundige en onderdeel van het kernteam dat de omgevingsvisie ontwikkelt. In Zaandam Oost werken Bart en Miranda ieder vanuit hun eigen rol en vakgebied samen aan de leefbaarheid van het gebied. Hoe verloopt deze samenwerking?

Lees verder


Foto: Tom Kisjes

Volgende mijlpaal voor Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad (VFL) per 1 januari 2021. De 1e tranche van de VFL was op 1 januari 2020 in werking getreden. 

Hiermee is het doel om de regels in gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving te actualiseren en over te zetten naar één verordening weer een stap verder.

De VFL is een tussenstap naar het Omgevingsplan. Onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt, worden al deze regels opgenomen in het Omgevingsplan, zodat de gebruiker op één plek alle regels kan vinden die voor zijn of haar fysieke leefomgeving belangrijk zijn.

Lees ook over de eerste mijlpaal

Aardse held Ronnie Hekkenberg

Ronnie Hekkenberg werkt bij de gemeente Zaanstad als vakspecialist bodem en adviseur Omgevingsvisie en Ondergrond. In het kernteam Omgevingsvisie pleit hij voor een integrale aanpak van boven- en ondergrond.

Ronnie Hekkenberg staat niet graag op de voorgrond. Wel pal voor de ondergrond, waarvoor hij sinds 2010 in het strijdperk treedt. Wat zich onder het aardoppervlak bevindt, komt er in maatschappelijke besluitvormingsprocessen namelijk bekaaid van af, zegt hij, en dat kan gevolgen hebben waar je niet blij van wordt. Zijn missie: in Zaanstad ervoor zorgen dat men boven- en ondergrond als een vanzelfsprekend geheel gaat zien. En dan daarnaar handelen.

Lees het interview met Ronnie op de site van het Initiatief Bewust Bodemgebruik

Proactief betrekken van de raad werpt zijn vruchten af

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad binnen een recordtijd van acht seconden de eerste tranche van de Verordening Fysieke Leefomgeving unaniem vastgesteld. De nieuwe verordening gaat per 1 januari 2020 in.

Twee jaar geleden is een start gemaakt met het bundelen van alle regels over de fysieke leefomgeving uit de gemeentelijke verordeningen in één verordening. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet en als tussenstap naar het omgevingsplan.  Wat aanvankelijk een klusje leek dat wel even in een paar weken geklaard kon worden, bleek uiteindelijk een opgave waar twee jaar lang met man en macht aan is gewerkt, zo vertelde programmamanager Anne Langenesch tijdens die viering van het resultaat.

Lees meer

Initiatiefnemer aan zet

De rolverdeling tussen initiatiefnemer, gemeente en raad verandert. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Blog Erik Beukenkamp:
Let’s go Digital!

Informatiemanager en lid van het kernteam Omgevingsvisie: 'Naar verwachting zal begin 2022 de Zaanse omgevingsvisie opgeleverd worden. Maar dan? Wie gaat de visie lezen? Wat kan je er eigenlijk mee? Wat betekent het nu voor de gemiddelde inwoner van Zaanstad? Dat is waar de inzet van technologie kan helpen.'

Lees meer


Blog Anne Langenesch:
Complexiteit en snelheid

Programmamanager Omgevingswet: ' Via de omgevingsvisie zijn we per wet verplicht om in samenhang naar de leefomgeving te gaan kijken. Op gebiedsniveau komen uiteindelijk alle onderwerpen bij elkaar en vereisen een samenhangende benadering van visie, ontwerp en uitvoering. Vernieuwing zit mijns inziens in complexiteit en snelheid. De schaarse fysieke ruimte dwingt ons om tempo te maken om tot robuuste keuzes te komen voor Zaanstad in 2040 en dat op een manier die aansluit bij de tijdgeest van nu.

Lees meer
Toekomstverkenning voor robuustere omgevingsvisie

We maken een omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040. Dat is best een lange periode om vooruit te kijken. In die tijd kan de samenleving behoorlijk veranderen. Omdat we een omgevingsvisie willen die onder verschillende omstandigheden robuust is, hebben we gebruik gemaakt van toekomstverkenningen.

Lees verder

Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Daarvoor werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  

Download hier het boekje Toekomstverkenning en scenario's

Omgevingstafel

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is ingrijpend. De doorlooptijd wordt ingekort van 26 naar 8 weken en de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’
Gemeente Zaanstad wordt gezien als koploper als het gaat om het realiseren van één ingang voor initiatieven. VNG heeft daarom aan Zaanstad gevraagd om mee te denken over het efficiënter inrichten van het vergunningverleningsproces. Het resultaat van deze samenwerking is een dialoogmodel waarbij een omgevingstafel voor initiatieven in de stad centraal staat.
VNG heeft vervolgens Zaanstad-collega Yousuf Yousufi gevraagd om in een film de gedachte achter de omgevingstafel uit te leggen. Yousuf is momenteel gedetacheerd bij VNG om de omgevingstafel verder uit te werken en andere gemeenten te inspireren ook met de omgevingstafel te gaan werken.

Screenshot van filmpje over de Omgevingstafel

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl