De Omgevingswet

Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zaanstad zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

Aardse held Ronnie Hekkenberg

Ronnie Hekkenberg werkt bij de gemeente Zaanstad als vakspecialist bodem en adviseur Omgevingsvisie en Ondergrond. In het kernteam Omgevingsvisie pleit hij voor een integrale aanpak van boven- en ondergrond.

Ronnie Hekkenberg staat niet graag op de voorgrond. Wel pal voor de ondergrond, waarvoor hij sinds 2010 in het strijdperk treedt. Wat zich onder het aardoppervlak bevindt, komt er in maatschappelijke besluitvormingsprocessen namelijk bekaaid van af, zegt hij, en dat kan gevolgen hebben waar je niet blij van wordt. Zijn missie: in Zaanstad ervoor zorgen dat men boven- en ondergrond als een vanzelfsprekend geheel gaat zien. En dan daarnaar handelen.

Lees het interview met Ronnie op de site van het Initiatief Bewust Bodemgebruik

Proactief betrekken van de raad werpt zijn vruchten af

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad binnen een recordtijd van acht seconden de eerste tranche van de Verordening Fysieke Leefomgeving unaniem vastgesteld. De nieuwe verordening gaat per 1 januari 2020 in.

Twee jaar geleden is een start gemaakt met het bundelen van alle regels over de fysieke leefomgeving uit de gemeentelijke verordeningen in één verordening. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet en als tussenstap naar het omgevingsplan.  Wat aanvankelijk een klusje leek dat wel even in een paar weken geklaard kon worden, bleek uiteindelijk een opgave waar twee jaar lang met man en macht aan is gewerkt, zo vertelde programmamanager Anne Langenesch tijdens die viering van het resultaat.

Lees meer

Initiatiefnemer aan zet

De rolverdeling tussen initiatiefnemer, gemeente en raad verandert. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Blog Erik Beukenkamp:
Let’s go Digital!

Informatiemanager en lid van het kernteam Omgevingsvisie: 'Naar verwachting zal eind 2020 de Zaanse Omgevingsvisie opgeleverd worden. Maar dan? Wie gaat de visie lezen? Wat kan je er eigenlijk mee? Wat betekent het nu voor de gemiddelde inwoner van Zaanstad? Dat is waar de inzet van technologie kan helpen.'

Lees meer


Blog Anne Langenesch:
Complexiteit en snelheid

Programmamanager Omgevingswet: ' Via de omgevingsvisie zijn we per wet verplicht om in samenhang naar de leefomgeving te gaan kijken. Op gebiedsniveau komen uiteindelijk alle onderwerpen bij elkaar en vereisen een samenhangende benadering van visie, ontwerp en uitvoering. Vernieuwing zit mijns inziens in complexiteit en snelheid. De schaarse fysieke ruimte dwingt ons om tempo te maken om tot robuuste keuzes te komen voor Zaanstad in 2040 en dat op een manier die aansluit bij de tijdgeest van nu.

Lees meer
Toekomstverkenning voor robuustere Omgevingsvisie

We maken een Omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040. Dat is best een lange periode om vooruit te kijken. In die tijd kan de samenleving behoorlijk veranderen. Omdat we een Omgevingsvisie willen die onder verschillende omstandigheden robuust is, hebben we gebruik gemaakt van toekomstverkenningen.

Lees verder

Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse Omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Daarvoor werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  

Download hier het boekje Toekomstverkenning en scenario's

Nationale Omgevingsvisie belangrijk kader voor Zaanse Omgevingsvisie

De NOVI (Nationale Omgevingsvisie), die onlangs in concept gepubliceerd is, geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Vier thema’s zijn daarin belangrijk: klimaat & energie, duurzame economie, stad & regio en landelijk gebied. Ook benoemd de rijksoverheid drie afwegingsprincipes die ze hanteert bij het maken van ruimtelijke keuzes. Door het gebrek aan ruimte verdienen combinaties van functies de voorkeur. Keuzes zijn altijd afhankelijk van de specifieke kenmerken en identiteit van een gebied. Tot slot moet afwentelen van de negatieve gevolgen op andere gebieden of volgende generaties worden voorkomen. 

De NOVI is een belangrijk kader voor onze eigen Zaanse Omgevingsvisie. Momenteel wordt druk gewerkt aan het formuleren van onze eigen ruimtelijke uitgangspunten en principes die wij hanteren bij het maken van afwegingen. Deze fase wordt in het najaar afgesloten.

Meer info op de site van NOVI, bekijk daar ook het filmpje

foto van website NOVI: toekomstperspectief

Mijlpaal voor Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

Na een interactief en kennisintensief traject is er een belangrijke mijlpaal bereikt: Zaanstad heeft de eerste tranche van de concept Verordening Fysieke Leefomgeving vrijgegeven voor informele, professionele consultatie.

Momenteel zijn de regels over de fysieke leefomgeving verspreid over een groot aantal Verordeningen. Onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, worden al deze regels opgenomen in het Omgevingsplan, zodat de gebruiker op één plek alle regels kan vinden die voor zijn of haar fysieke leefomgeving belangrijk zijn.

Lees verder

Omgevingstafel

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is ingrijpend. De doorlooptijd wordt ingekort van 26 naar 8 weken en de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’
Gemeente Zaanstad wordt gezien als koploper als het gaat om het realiseren van één ingang voor initiatieven. VNG heeft daarom aan Zaanstad gevraagd om mee te denken over het efficiënter inrichten van het vergunningverleningsproces. Het resultaat van deze samenwerking is een dialoogmodel waarbij een omgevingstafel voor initiatieven in de stad centraal staat.
VNG heeft vervolgens Zaanstad-collega Yousuf Yousufi gevraagd om in een film de gedachte achter de omgevingstafel uit te leggen. Yousuf is momenteel gedetacheerd bij VNG om de omgevingstafel verder uit te werken en andere gemeenten te inspireren ook met de omgevingstafel te gaan werken.

Screenshot van filmpje over de Omgevingstafel

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl