De Omgevingswet

Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zaanstad zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

De omgevingsvisie: Zaanstad op weg naar 2040 en verder

Zaanstad groeit. We willen prettig, gezond en veilig blijven wonen, werken en recreëren. Hoe maken we ruimte voor de grootste uitdagingen en kansen? De ‘Omgevingsvisie Zaanstad 2040 en verder’ gaat helpen. De visie biedt handvatten om keuzes te maken voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Deze week legt Zaanstad het concept ontwerp van de visie aan de gemeenteraad voor, later deze maand geeft de raad haar zienswijze.

Lees meer

Rondje Zaanstad juni 2022, in gesprek met Zaanstad inwoners over de omgevingsvisie

Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. 

Lees hier het hele bericht van de Rijksoverheid


‘Herkenbaarheid van de Zaanse historie blijft belangrijk voor mensen’


Zaanstad groeit. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Maar de ruimte binnen onze stadsgrenzen is beperkt. Hoe gaan we daarmee om? Vraagstukken over de openbare ruimte worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost. De Vereniging Zaans Erfgoed staat op de bres voor het rijke Zaanse verleden en zet zich in voor behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed en het verbreiden van kennis hierover. Waarom de historie zo belangrijk is, juist ook voor de toekomst, legt Peter Tange voorzitter van de vereniging uit in een interview.

Lees meer

Foto Molen De Paauw

De Omgevingsvisie Zaanstad 2040

Laat u informeren en denk mee op de 29 juni 2022!


De afgelopen maand hebben we als gemeente een rondje Zaanstad gedaan en Zaankanters gesproken over de grote lijnen van de Omgevingsvisie 2040. Een visie waarin staat hoe we kijken naar de toekomst voor de héle gemeente Zaanstad. Welke stad willen en kunnen we in 2040 zijn? We sluiten het rondje Zaanstad af op 29 juni met een inloop en een presentatie in het Inntel Hotel in Zaandam. Kom langs!

Lees meer

Foto van Zaanstad waarop de combinatie van wonen en industrie goed zichtbaar is.

'Ik zie Zaanstad als één geheel. Met veel diversiteit in die eenheid.'


Hoe kunnen we in 2040 ook nog fijn leven, werken en recreëren? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden maakt Zaanstad een Omgevingsvisie. De grote lijnen voor deze visie staan. Om te toetsen of we op de goede weg zijn, maken we een ronde door Zaanstad. Centrale vraag aan Zaankanters is, hoe zij hun Zaanstad van de toekomst zien. We vroegen het ook aan Léon Hamming. Ondernemer pur sang, maar ook een betrokken inwoner van Wormerveer.


Kijken in de toekomst deed Léon Hamming jaren geleden al. Hij schreef er zelfs een gebiedsvisie over samen met een andere inwoner: ‘Hotspot Wormerveer’. 


Klik hier voor het hele interview

Wat is belangrijk voor Zaanstad in 2040?

We horen het graag van de Zaankanters


Hoe kunnen we in 2040 ook nog fijn leven, werken en recreëren? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden maakt Zaanstad een Omgevingsvisie. Willen we meer groen, meer betaalbare woningen, gaat de Zaanse industrie nog wel samen met woongenot? Belangrijke vraagstukken en keuzes die gemaakt moeten worden. We horen graag hoe Zaankanters kijken naar hun Zaanstad van de toekomst. Daarvoor maken we in juni een ronde door verschillende deelgebieden van Zaanstad. Met ijscokar!

Lees meer

Foto van ijscokar

Zaanse Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de Omgevingswet en geeft antwoord op de vraag: welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Zaanstad groeit. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Maar de ruimte binnen onze stadsgrenzen is beperkt. Hoe gaan we daarmee om? Vraagstukken over de openbare ruimte worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost. Dit is waarom we een Omgevingsvisie voor onze gemeente opstellen. Het is ons streven dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie eind 2022 vaststelt. Voor we het stuk ter inzage leggen, gaan we met de Zaanse samenleving in gesprek: de Consultatiefase. Deze loopt van april tot en met juni 2022.

Lees meer over de Omgevingsvisie

Afbeelding van infographic Zaanse Omgevingsvisie

Handhaving van bouwveiligheid

Alle gebouwen moeten aan bouwtechnische eisen voldoen. Dat zorgt er niet alleen voor dat gebouwen niet instorten, maar ook  dat bewoners veilig en gezond kunnen wonen. Onze inspecteurs houden daarom toezicht tijdens de bouwwerkzaamheden en bij de uitvoering van projecten. De manier waarop zij dat doen gaat met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging flink veranderen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de toezichthouders? En hoe bereiden zij zich hierop voor?

Sjoerd Slot werkt als bouwinspecteur op de afdeling Advies & Toezicht. Hij houdt zich bezig met de controle op verleende omgevingsvergunningen.

Lees verder

Veiligheid bij de (her)inrichting van de Zaanse openbare ruimte

Veiligheid is één van de zes opgaven van de Zaanse Omgevingsvisie. Maar hoe houden we de openbare ruimte in Zaanstad eigenlijk zo veilig mogelijk? En wat verstaan we in Zaanstad eigenlijk onder veiligheid, bijvoorbeeld met betrekking tot de openbare ruimte? Een gesprek met ontwerper openbare ruimte Pieter van den Berg. Als ontwerper openbare ruimte houdt hij zich bezig met het (her)inrichten van de Zaanse openbare ruimte. Daarin is veiligheid heel belangrijk.

Lees verder

Tweegesprek met programmamanager Omgevingswet en strategisch adviseur Klimaatadaptatie

Anne Langenesch en Stan Geurts van Kessel vertellen over de kansen, bedreigingen en toekomst van klimaatadaptatie en energietransitie met de komst van de Omgevingswet. Deze maatschappelijke opgaven zijn dan allemaal gebundeld in één wet.

Lees verder

Verduurzamen van Zaanse monumenten onder de Omgevingswet

Eén van de zes strategische opgaven van de Zaanse omgevingsvisie is Duurzaamheid. Vanuit de Omgevingswet gezien is duurzaamheid één van de redenen geweest waarom de Omgevingswet wordt opgesteld. Zo zijn er in het huidige wettenstelsel nog te weinig mogelijkheden om een transitie naar een duurzamere gemeente en wereld te bevorderen. Duurzaamheid wordt niet alleen bij te bouwen woningen en gebouwen ingezet, maar ook bij bestaande gebouwen, zoals Zaanse monumenten.

Voormalig trainee Vivianne Heijkoop schreef in het kader van haar MRA-traineeschap een (intern) advies over duurzaamheid en erfgoed binnen de gemeente Zaanstad. 

Lees verder

Gebiedsgerichte aanpak biedt kansen

Ariane Cruz is senior beleidsadviseur grondwater en riolering bij de gemeente Zaanstad. Ariane vertelt over de relatie tussen onze gezondheid en rioleringen. Ook vertelt zij over de kansen en uitdagingen van de Omgevingswet voor onze organisatie en haar werk.

In het omgevingsplan kan de gemeente gebieden aanwijzen, waarvoor bepaalde regels gelden die passen bij het gebied. Ariane: “Deze gebiedsgerichte aanpak is van of heeft een grote invloed op mijn werk. We moeten anders naar gebieden gaan kijken. Dat zal wennen zijn, maar voor ons werk juist ook kansen creëren."

Lees verder

Rioleringswerkzaamheden

Werken aan leefbaarheid in Zaandam Oost

Zaanstad zal vermoedelijk de komende jaren flink groeien als stad. Om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, bekijkt Zaanstad in MRA-verband hoe aan deze vraag tegemoet gekomen kan worden. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal woningen, maar vooral ook om de vraag hoe deze woningen toegevoegd kunnen worden zonder de kwaliteit van de leefbaarheid aan te tasten.

Bart Bozelie is procesmanager voor Zaandam Oost en begeleidt woningbouwprojecten in het gebied. Miranda Reitsma is stedenbouwkundige en onderdeel van het kernteam dat de omgevingsvisie ontwikkelt. In Zaandam Oost werken Bart en Miranda ieder vanuit hun eigen rol en vakgebied samen aan de leefbaarheid van het gebied. Hoe verloopt deze samenwerking?

Lees verder


Foto: Tom Kisjes

Volgende mijlpaal voor Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad (VFL) per 1 januari 2021. De 1e tranche van de VFL was op 1 januari 2020 in werking getreden. 

Hiermee is het doel om de regels in gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving te actualiseren en over te zetten naar één verordening weer een stap verder.

De VFL is een tussenstap naar het Omgevingsplan. Onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt, worden al deze regels opgenomen in het Omgevingsplan, zodat de gebruiker op één plek alle regels kan vinden die voor zijn of haar fysieke leefomgeving belangrijk zijn.

Lees ook over de eerste mijlpaal

Aardse held Ronnie Hekkenberg

Ronnie Hekkenberg werkt bij de gemeente Zaanstad als vakspecialist bodem en adviseur Omgevingsvisie en Ondergrond. In het kernteam Omgevingsvisie pleit hij voor een integrale aanpak van boven- en ondergrond.

Ronnie Hekkenberg staat niet graag op de voorgrond. Wel pal voor de ondergrond, waarvoor hij sinds 2010 in het strijdperk treedt. Wat zich onder het aardoppervlak bevindt, komt er in maatschappelijke besluitvormingsprocessen namelijk bekaaid van af, zegt hij, en dat kan gevolgen hebben waar je niet blij van wordt. Zijn missie: in Zaanstad ervoor zorgen dat men boven- en ondergrond als een vanzelfsprekend geheel gaat zien. En dan daarnaar handelen.

Lees het interview met Ronnie op de site van het Initiatief Bewust Bodemgebruik

Proactief betrekken van de raad werpt zijn vruchten af

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad binnen een recordtijd van acht seconden de eerste tranche van de Verordening Fysieke Leefomgeving unaniem vastgesteld. De nieuwe verordening gaat per 1 januari 2020 in.

Twee jaar geleden is een start gemaakt met het bundelen van alle regels over de fysieke leefomgeving uit de gemeentelijke verordeningen in één verordening. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet en als tussenstap naar het omgevingsplan.  Wat aanvankelijk een klusje leek dat wel even in een paar weken geklaard kon worden, bleek uiteindelijk een opgave waar twee jaar lang met man en macht aan is gewerkt, zo vertelde programmamanager Anne Langenesch tijdens die viering van het resultaat.

Lees meer

Initiatiefnemer aan zet

De rolverdeling tussen initiatiefnemer, gemeente en raad verandert. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Blog Erik Beukenkamp:
Let’s go Digital!

Informatiemanager en lid van het kernteam Omgevingsvisie: 'Naar verwachting zal begin 2022 de Zaanse omgevingsvisie opgeleverd worden. Maar dan? Wie gaat de visie lezen? Wat kan je er eigenlijk mee? Wat betekent het nu voor de gemiddelde inwoner van Zaanstad? Dat is waar de inzet van technologie kan helpen.'

Lees meer


Blog Anne Langenesch:
Complexiteit en snelheid

Programmamanager Omgevingswet: ' Via de omgevingsvisie zijn we per wet verplicht om in samenhang naar de leefomgeving te gaan kijken. Op gebiedsniveau komen uiteindelijk alle onderwerpen bij elkaar en vereisen een samenhangende benadering van visie, ontwerp en uitvoering. Vernieuwing zit mijns inziens in complexiteit en snelheid. De schaarse fysieke ruimte dwingt ons om tempo te maken om tot robuuste keuzes te komen voor Zaanstad in 2040 en dat op een manier die aansluit bij de tijdgeest van nu.

Lees meer
Toekomstverkenning voor robuustere omgevingsvisie

We maken een omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040. Dat is best een lange periode om vooruit te kijken. In die tijd kan de samenleving behoorlijk veranderen. Omdat we een omgevingsvisie willen die onder verschillende omstandigheden robuust is, hebben we gebruik gemaakt van toekomstverkenningen.

Lees verder

Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Daarvoor werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  

Download hier het boekje Toekomstverkenning en scenario's

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl