De Omgevingswet

Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zaanstad zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

Logo OmgevingsAcademie Noord-Holland
Workshop Omgevingsacademie

Gemeente Zaanstad krijgt regelmatig vanuit andere gemeenten vragen over de Omgevingswet.  Hoe pak je het maken van een omgevingsplan aan? Hoe benut je de potentie van de omgevingsvisie? Wat is het DSO precies en wat is de impact van het aansluiten hierop voor de gemeenten?

Gemeente Zaanstad verzorgt dit najaar drie workshops over deze onderwerpen voor de Omgevingsacademie van provincie Noord-Holland.

27 november 2019 - Aan de slag met het Digitaal Stelsel Omgevingswet

13 december 2019 - Workshop Hoe benut je de potentie van de omgevingsvisie?

13 december 2019 - Inspiratieworkshop Omgevingsplan

Meer informatie en aanmelden

Initiatiefnemer aan zet

Onder de Omgevingswet komt er straks meer ruimte voor initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en grote ontwikkelaars. De rolverdeling tussen initiatiefnemer, gemeente en raad verandert. Zo wordt verwacht dat de initiatiefnemer, voordat hij een vergunningaanvraag indient, alle belanghebbenden bij zijn plan betrekt.


Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse Omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Daarvoor werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  

Download hier het boekje Toekomstverkenning en scenario's

Blog Anne Langenesch:
Complexiteit en snelheid

Programmamanager Omgevingswet: ' Via de omgevingsvisie zijn we per wet verplicht om in samenhang naar de leefomgeving te gaan kijken. Op gebiedsniveau komen uiteindelijk alle onderwerpen bij elkaar en vereisen een samenhangende benadering van visie, ontwerp en uitvoering. Vernieuwing zit mijns inziens in complexiteit en snelheid. De schaarse fysieke ruimte dwingt ons om tempo te maken om tot robuuste keuzes te komen voor Zaanstad in 2040 en dat op een manier die aansluit bij de tijdgeest van nu.

Lees meer


Toekomstverkenning voor robuustere Omgevingsvisie

We maken een Omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040. Dat is best een lange periode om vooruit te kijken. In die tijd kan de samenleving behoorlijk veranderen. Omdat we een Omgevingsvisie willen die onder verschillende omstandigheden robuust is, hebben we gebruik gemaakt van toekomstverkenningen.

Lees verder

Publicatie over toekomstverkenning

De Zaanse Omgevingsvisie 2040 doet straks uitspraken over de kaders voor de toekomstige fysiek ontwikkeling van Zaanstad. Daarvoor werken we met toekomstverkenningen en scenario's. Samen met futurologen Freija van Duijne en Susan van 't Klooster, die de gemeente bij dit traject ondersteunen, hebben we een boekje gemaakt dat inzicht geeft in wat toekomstverkenningen en scenario's precies zijn en wanneer en hoe je dit instrument kunt inzetten.  

Download hier het boekje Toekomstverkenning en scenario's

Nationale Omgevingsvisie belangrijk kader voor Zaanse Omgevingsvisie

De NOVI (Nationale Omgevingsvisie), die onlangs in concept gepubliceerd is, geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Vier thema’s zijn daarin belangrijk: klimaat & energie, duurzame economie, stad & regio en landelijk gebied. Ook benoemd de rijksoverheid drie afwegingsprincipes die ze hanteert bij het maken van ruimtelijke keuzes. Door het gebrek aan ruimte verdienen combinaties van functies de voorkeur. Keuzes zijn altijd afhankelijk van de specifieke kenmerken en identiteit van een gebied. Tot slot moet afwentelen van de negatieve gevolgen op andere gebieden of volgende generaties worden voorkomen. 

De NOVI is een belangrijk kader voor onze eigen Zaanse Omgevingsvisie. Momenteel wordt druk gewerkt aan het formuleren van onze eigen ruimtelijke uitgangspunten en principes die wij hanteren bij het maken van afwegingen. Deze fase wordt in het najaar afgesloten.

Meer info op de site van NOVI, bekijk daar ook het filmpje

foto van website NOVI: toekomstperspectief

Mijlpaal voor Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

Na een interactief en kennisintensief traject is er een belangrijke mijlpaal bereikt: Zaanstad heeft de eerste tranche van de concept Verordening Fysieke Leefomgeving vrijgegeven voor informele, professionele consultatie.

Momenteel zijn de regels over de fysieke leefomgeving verspreid over een groot aantal Verordeningen. Onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, worden al deze regels opgenomen in het Omgevingsplan, zodat de gebruiker op één plek alle regels kan vinden die voor zijn of haar fysieke leefomgeving belangrijk zijn.

Lees verder

Omgevingstafel

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is ingrijpend. De doorlooptijd wordt ingekort van 26 naar 8 weken en de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’
Gemeente Zaanstad wordt gezien als koploper als het gaat om het realiseren van één ingang voor initiatieven. VNG heeft daarom aan Zaanstad gevraagd om mee te denken over het efficiënter inrichten van het vergunningverleningsproces. Het resultaat van deze samenwerking is een dialoogmodel waarbij een omgevingstafel voor initiatieven in de stad centraal staat.
VNG heeft vervolgens Zaanstad-collega Yousuf Yousufi gevraagd om in een film de gedachte achter de omgevingstafel uit te leggen. Yousuf is momenteel gedetacheerd bij VNG om de omgevingstafel verder uit te werken en andere gemeenten te inspireren ook met de omgevingstafel te gaan werken.

Screenshot van filmpje over de Omgevingstafel

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl