Omgevingswet

De wet en de instrumenten

Over de Omgevingswet

We hebben in Nederland 26 wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Daaronder vallen 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriële regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur. Hierdoor is het lastig door alle bomen het bos te zien. Het Rijk heeft daarom besloten de regelgeving terug te brengen naar: 1 wet voor de fysieke leefomgeving (de Omgevingswet), 350 wetsartikelen, 10 ministeriële regelingen en 4 algemene maatregelen van bestuur.

Eerder participatie, vereenvoudiging regelgeving

De Omgevingswet gaat naar verwachting in 2022 in. De gebruiker en het gebied staan in de wet centraal. Tot die tijd werken we ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dat doen wij op twee manieren:

  • Meer participatie: bij een aantal plannen doorlopen we niet alleen het inspraaktraject, maar gaan we eerst in gesprek met gebruikers voordat we nieuwe plannen maken en besluiten nemen.
  • Vereenvoudiging regelgeving: we vereenvoudigen de gemeentelijke wetgeving (de verordeningen).

Zes instrumenten

De Omgevingswet kent de volgende instrumenten:

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. In de Zaanse omgevingsvisie staan de hoofdkeuzen van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Het uitgangspunt is de identiteit van de stad in 2040: welke stad willen en kunnen we dan zijn?

Lees verder

Verordening fysieke leefomgeving

Op weg naar het omgevingsplan heeft Zaanstad als tussenstap aan één integrale verordening met regels over de fysieke leefomgeving ontwikkeld: de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad. Deze is sinds 1 januari 2020 in werking getreden en vervangt 16 Zaanse verordeningen die (deels of volledig) regels over de fysieke leefomgeving bevatten.

Lees verder

Programma’s

Bij het uitwerken van beleidsdoelen vanuit de omgevingsvisie hebben de programma’s een belangrijke rol. In een programma is uitgewerkt hoe we zorgen voor ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving.

Lees verder

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat regels over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is een breder begrip dan de ruimtelijke ordening waar het bestemmingsplan over gaat.

Lees verder

Omgevingsvergunning

Als een inwoner iets wil bouwen of slopen, vraagt hij een omgevingsvergunning aan. Zaanstad is bezig met een versneld plan van aanpak om het proces van de omgevingsvergunning te verbeteren.

Lees verder

Wat doen we nu al 

Plannen die nu al in 'de geest van de Omgevingswet' worden gemaakt:

Voor meer informatie over wat het Rijk wil bereiken met de wet, kijk op de website van de Rijksoverheid of lees de handreiking Omgevingswet in thema’s: De stelselherziening uitgediept.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl