Beleidsinventarisatie

Op deze pagina leest u alles over het bestaande beleid van Zaanstad met een link naar de fysieke leefomgeving.
Leest u ook de conclusies over de beleidsinventarisatie onderaan de pagina.


Zaans Evenwicht (2009)

Toekomstvisie van de stad, opgesteld in 2009, bedoeld om de kracht van Zaanstad te benutten in de MRA. Oplossen van dilemma’s richting 2040. Een uitnodiging aan partners om hieraan bij te dragen. Trends en ontwikkelingen icm de staat van de stad vragen om actie. Belangrijke begrippen hierbij:
Toekomstbestendige stad, Sterke stad en Kansrijke stad. Inzet op 6 Zaanse Kernkwaliteiten:
1. De Zaankanters; 2. Ruimte voort ondernemerschap; 3. Zaans mozaïek; 4. Cultuurhistorisch landschap; 5. De Zaan; 6. De locatie.

Sociale structuurvisie (2009)

De Sociale structuurvisie 2009-2020 gaat over de ambitie om Zaanstad een sociale stad te houden, waar het leefbaar en veilig is, waar mensen zich kunnen ontwikkelen op school, in het werk, vrije tijd, sport en cultuur.
De gemeente heeft een regierol en werkt samen met bewoners en alle relevante partners.
Het stuk kijkt naar de huidige stad, trends & ontwikkelingen om zo te schetsen voor welke opgaven we staan.

Ruimtelijk milieuvisie (2009)

De ruimtelijke milieuvisie zet in op een klimaat-neutraal Zaanstad. Dat betekent dat we binnen de gemeente zo min mogelijk CO2 uitstoten en zoveel mogelijk duurzame energie opwekken.
Verder wil de gemeente het aantal woningen dat nu last heeft van hinderlijke geur, lawaai en/of lucht- en bodemverontreiniging, terugbrengen.
Omdat oplossingen altijd maatwerk betekenen, wordt in deze visie met gebiedsindelingen gewerkt. Opgaven en maatregelen verschillen per gebied.

Zaans Verkeers en Vervoersplan (2009)

Het Zaans Verkeers en Vervoerplan (ZVVP) is een strategische visie op het mobiliteitsbeleid uit 2009.
De visie staat niet op zichzelf: andere beleidsdoelstellingen komen in deze visie tot uitdrukking. Het mobiliteitsbeleid moet bijdragen aan het economisch en maatschappelijk functioneren van een schone stad. Centraal staan de auto (als kans, maar ook als bedreiging) en alternatieven: ov, fiets, e.d.
Voor de uitvoering van deze visie is langdurige samenwerking op verschillende schaalniveaus essentieel.

Beeldkwaliteitsplan buitengebied (2009)

Het beeldkwaliteitsplan buitengebied geeft een toetsingskader voor ontwikkelingen in het Zaanse buitengebied. In het stuk wordt de ruimtelijke kwaliteit van het landschap benoemd en in een groter kader geplaatst. Zo wordt aangegeven met welke beeldaspecten rekening moet worden gehouden. Begrippen als ‘openheid’ en ‘contrasten’ staan centraal. Oprukkende, stedelijke bebouwing vormt hiervoor een bedreiging.
De in het stuk opgenomen ontwerpprincipes geven richting aan behoud van kwaliteit en het laten samengaan van de landelijke en stedelijke opgaven.

Beleid:
Beeld kwaliteitsplan 2017

Samenvatting beleid:
Samenvatting beeldkwaliteitsplan volgt

Erfgoedvisie (2011)

Deze visie beschrijft hoe wij zorgvuldig met ons erfgoed en de identiteit van Zaanstad om kunnen gaan; nu en in de toekomst. Enerzijds gaat het om behoud en herstel; anderzijds om het inzetten van erfgoed als kracht bij gebiedsontwikkeling door hergebruik en herbestemming. Hiervoor moet de basis op orde zijn, in bestemmingsplannen en projecten, en moet het historische verhaal van Zaanstad uitgedragen worden, samen met het verspreiden van kennis over de historie vd streek.

Economische structuurvisie (2012)

De economische structuurvisie is een van de bouwstenen in de uitwerking van Zaans Evenwicht, samen met de ruimtelijke en sociale structuurvisie. Het stuk beschrijft hoe de Zaanse economie in elkaar steekt; waarom de economie achterblijft en hoe een meer gedifferentieerde economie kan ontstaan. Er wordt daarom ingezet op de sectoren: foodcluster, logistieke sector, creatieve industrie, toeristische sector. Belangrijke randvoorwaarden zijn: voldoende ruimte voor economische activiteit; voldoende bereikbaarheid, sterk imago, voldoende gekwalificeerd personeel.

Ontwikkelplan ZaanIJ (2012)

Het ontwikkelplan Zaanij zet in op de ruimelijke-economische ontwikkeling van de stad tussen nu en 2040. In dialoog met bedrijven. De combinatie van een ruimteplan, milieuplan en economische analyse laat zien dat ruimtelijke ontwikkeling van de ZaanIJ oevers waarde toevoegt aan de stad en haalbaar is als de milieubelasting in het gebied wordt teruggebracht. Het plangebied van Zaan en IJ is een van de speerpunten van ruimtelijke ontwikkeling vanuit het Rijk en een proeftuin voor nieuwe, innovatieve vormen van stedelijke ontwikkeling met een mix van wonen en werken.


Nota Prioritering (2013)

De nota projectprioritering is ontstaan in de afgelopen economische crisis,  in een tijd van een verschuiving van aanbod gebaseerde gebiedsontwikkeling naar vraag gestuurde en stapsgewijze gebiedsontwikkeling.
Centraal staat een prioriteringsmodel waar in vier kwadranten verschillende rollen van de gemeente en mate van interventie door de gemeente bij gebiedsontwikkeling zijn beschreven: Programmeren, kansen ondersteunen, kernkwaliteit behouden en ruimte geven.

Visie Noordzeekanaalgebied (2013)

Het Noordzeekanaalgebied is een gebied waar vele functies een plek hebben en zich willen ontwikkelen. De ruimte is schaars en de milieudruk hoog. De visie geeft antwoord op de vraag hoe richting 2040 om te gaan met ontwikkelingen, met als doel de economische motor te laten draaien en te versnellen om concurrerend als regio te zijn. Op een weloverwogen manier, met ruimte voor economie, wonen en groen, anticiperend op veranderende omstandigheden.

Zaanse Energie Agenda (2014)

De Zaanse energie agenda werkt op pragmatische wijze aan een klimaatneutraal Zaanstad. De hoofdopgave is om het energiesysteem te veranderen. Dat doen we niet alleen, maar nadrukkelijk door samenwerking met overheden, bedrijven en bewoners binnen de MRA. De agenda rust op de pijlers energiebesparing, duurzame energieproductie en innovatie.

Detailhandelsvisie (2015)

De detailhandelsvisie is een compacte visie die inzet op een vitaal en dynamisch winkelklimaat. Winkelgebieden die sterk of kansrijk zijn, worden versterkt. Zo ontstaat een hoofdstructuur voor de detailhandel. Verder biedt het een kader voor het toetsen van nieuwe vestigingsaanvragen en ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf. De gemeente heeft deze visie op verzoek van politiek en ondernemers opgesteld, ingegeven door (ruimtelijke) ontwikkelingen en veranderend winkelgedrag.

Samen verder met Zaans Mozaïek – Woonvisie (2015)

Dit is een actualisatie van de woonvisie uit 2008. Aanleiding is nieuw rijksbeleid op diverse fronten en de wettelijke verplichting om een actuele visie te hebben tbv prestatieafspraken met corporaties. De focus blijft op transformatie en een kwalitatieve opgave. Tegelijk wordt ingezet op woningbouwversnelling, na jaren van stagnatie, en is er aandacht voor kwetsbare groepen en starters. De ambities worden opgepakt samen met ontwikkelaars, ondernemers, corporaties, zorgaanbieders en bewoners.

Maak Zaanstad (2016)

Korte toekomstvisie die uitgaat van de stip op de horizon (2040): welke stad we dan kunnen en willen zijn en vervolgens welke stappen er in de komende tien jaar gezet moeten worden om richting dat toekomstbeeld te werken, wetend dat er nog veel zal veranderen tussen nu en dan.

 • Groei van de stad is een gegeven. Hoe gaan we daarmee om?
 • Opgaven op gebied van woningkwaliteit, infrabarrières, kwetsbare economie en verbindingen
 • De woningbouwopgave is geen doel op zich, maar een kans om kwaliteit aan de stad toe te voegen.
 • Inzet op  vier focusgebieden: centrum, krommenie/wormerveer, Kogerveld/KoogZaandijk, Poelenburg/Achtersluispolder.
 • Strategie op hoofdlijnen: geduld, wendbaarheid en slagvaardigheid.
 • Samenwerking met partners en continu gesprek met de stad van groot belang.

Beleid:
MAAK.Zaanstad

Samenvatting beleid:
Samenvatting MAAKZaanstad

Uitvoeringsagenda toerisme (2016)

Toerisme is een van de snelst groeiende sectoren binnen de MRA. Er gebeurt al veel in Zaanstad, maar op gebied van samenwerking is nog veel te winnen. De uitvoeringsagenda geeft focus aan ideeën en initiatieven door kernwaarden aan te scherpen, activiteiten hier omheen te bundelen en ze te toetsen aan uitgangspunten. Zo wordt het unieke verhaal van Zaanstad met de Zaan en het erfgoed ingezet om  meer bezoekers te trekken; deze beter te spreiden; ze langer te houden. Dit draagt bij aan werkgelegenheid en een positief imago van stad en streek

Zaans geurbeleid (2016)

Doel van het geurbeleid is de geurhinder in Zaanstad te beperken waardoor de kwaliteit van de
leefomgeving verbetert en Zaanstad voor huidige en toekomstige bewoners prettiger is om te
wonen. De bedrijven passen door de geurreductie beter in de woonomgeving, waardoor de
Zaanse identiteit met een sterke menging van wonen en werken behouden blijft.

MRA agenda (2016)

Een internationaal concurrerende regio, dat wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, zijn op korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA de MRA Agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de periode 2016-2020. Focus MRA ligt op woningbouwopgave, bereikbaarheid en energietransitie.

Economische ruimtelijke verkenning noordelijke ZaanIJ-oevers (2017)

Dit stuk verkent de transformatie van de gebieden Cornelis Douwes, Melkweg, NoorderIJplas en Achtersluispolder van werkgebied naar gemengd woonwerkgebied. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Het document is in feite de kapstok waar ons ontwikkelingsplan ZaanIJ onder hangt. Het toekomstbeeld laat een intensieve mix van wonen en werken zien, met ruimte voor recreatie en verblijf en inzet op duurzaamheid (oa HOV). De transformatie hangt samen met de aanwezigheid van milieucontouren en mogelijkheden in de toekomst milieuhinder terug te dringen.

Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland (2017)

Samenwerking tussen 8 gemeenten die vanuit het oer-hollandse karakter, de historie en kenmerken veel gezamenlijke opgaven hebben die in regionaal verband worden opgepakt. In acht thema’s wordt gewerkt aan een sterker Zaanstreek-Waterland. Er ligt een belangrijke opgave voor het landschap in combinatie met klimaatadaptatie, energietransitie, recreatie en bodemdaling. Verder ligt de focus op wonen, econome, toerisme, duurzaamheid, bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en big data.

Groen- en waterplan (2018)

Het groen- en waterplan geeft een visie op en een afwegingskader voor het groen en water in en om het stedelijk gebied van Zaanstad. Dit is nodig vanwege de toegenomen druk op de stad door de beoogde binnenstedelijke groei en verwachte klimaatverandering. In het beleid worden verschillende gebieden onderscheiden en wordt gekeken naar wat de gemeente zelf doet in de openbare ruimte en wat initiatiefnemers kunnen bijdragen aan de verbetering van groen- en waterkwaliteit.

Conclusies beleidsinventarisatie

 • Onze beleidsfocus ligt vooral op verstedelijking en economie;
 • Duurzaamheid is een van de strategische opgaven, maar een containerbegrip. Als je dit verder uitwerkt, zie je dat we op energiegebied al flink bezig zijn, maar bv op gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie hebben we nog weinig, terwijl dit grote thema’s zijn (kijk naar de nationale en provinciale omgevingsvisies). Dit is niet vreemd, want sommige van die opgaven komen nu pas echt in beeld;
 • We hebben nog weinig visie op gezondheid en veiligheid. In het stedelijk domein richt zich dit vooral op het tegengaan van milieuhinder.
 • Fysiek beleid zegt nauwelijks wat over kansengelijkheid.
 • Beleidsthema’s als energie, groen&water, geur worstelen om volwaardig meegewogen te worden in projecten en bij besluiten;
 • We hebben veel aandacht voor de MAAK gebieden, maar er is ook nog stedelijk gebied buiten MAAK en het landelijk gebied.
 • Het is en wordt steeds drukker in de ondergrond vanwege alle ambities (woningbouw, energietransitie, klimaat adaptatie, vervoer, aanpak funderingsherstel, etc.) We hebben momenteel geen duidelijke visie op de ondergrond: wie gaat over de ondergrond? Volgt ondergrond bovengrond en/of vice versa?
 • We constateren dat er veel detailinfo over de ondergrond mist.
 • Uit de analyse van de ondergrond komt bodemdaling als belangrijk onderwerp naar boven.
 • Het blijkt lastig om vraagstukken op te pakken vanuit drie dimensies (de inhoudelijke samenhang tussen de maatschappelijke opgaven, de geografische gebieden van buurt tot regio en in relatie tot de tijd). We maken complexe opgaven vaak eendimensionaal om ons werk beheersbaar te houden. Dit resulteert niet per se in beleid dat recht doet aan de opgave.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl