Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

Vooruitlopend op het omgevingsplan

Wat is een verordening fysieke leefomgeving?

Op weg naar het omgevingsplan werk Zaanstad als tussenstap aan één integrale verordening met regels over de fysieke leefomgeving. De werktitel  ‘Zaanse omgevingsverordening’ is inmiddels formeel omgedoopt  naar de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad.

In totaal zijn er 16 Zaanse verordeningen geïnventariseerd die deels of volledig regels over de fysieke leefomgeving leken te bevatten. Enkele voorbeelden zijn de bouwverordening, erfgoedverordening en delen van de APV. De Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad (VFL) biedt een uitgelezen kans om nu al te werken aan transparantie en integraliteit van regels. Ook kunnen we daarmee de regeldruk verminderen en procedures voor de fysieke leefomgeving voor initiatiefnemers en gebruikers vereenvoudigen. Dit zijn belangrijke verbeterdoelen van de Omgevingswet, die nu al merkbaar worden voor de Zaanse inwoners en bedrijven. De integratie van de Zaanse verordeningen in het Zaans omgevingsplan is hierdoor straks minder ingrijpend.

Hoe ver is Zaanstad?

In december 2019 is de eerste tranche van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad door de raad goedgekeurd. Deze tranche bestaat uit zes verordeningen, die zonder grote inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen. Dit zijn de: bouwverordening, erfgoedverordening, bodemsaneringsverordening, brandbeveiligingsverordening, APV (deels) en beheersverordening begraafplaatsen (deels). Daarnaast is bij een aantal verordeningen geconcludeerd dat die geen regels over de fysieke leefomgeving in de zin van de Omgevingswet bevatten. Ook is in deze eerste tranche veel aandacht besteed aan een structuur die goed kan aansluiten op het toekomstige omgevingsplan.

Zaanstad is al in 2017 met dit traject gestart. In dit traject is heel nauw samengewerkt tussen collega’s en soms ook met externe partijen. In mei 2019 is de eerste tranche voor een informele consultatieronde voorgelegd aan ketenpartners, relaties van de gemeente en ambtenaren. In de implementatiefase is gebruik gemaakt van de scrum-techniek om alle informatie op tijd te verwerken in bijvoorbeeld sjablonen en de informatie op de website.

In januari 2020 is gestart met de tweede tranche. Hierin zitten onder meer de Afvalstoffenverordening, de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en een aantal artikelen uit de APV, zoals de opslag van materialen en regels over het kappen van bomen. Deze tranche wordt ingewikkelder, omdat hierin ook beleidsinhoudelijke wijzigingen zitten. Dit zorgt voor een hele andere dynamiek, waarbij het oefenen met integraal werken een extra aandachtspunt zal zijn. De hechte samenwerking die in de eerste tranche is opgebouwd is een goede basis van waaruit ook de uitdagingen in het vervolgtraject aangepakt kunnen worden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl