Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad

Vooruitlopend op het omgevingsplan

Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) als tussenstap naar het Omgevingsplan

De gemeente Zaanstad bereidt zich voor op de Omgevingswet. Daarom worden de regels in gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving geactualiseerd en overgezet naar één verordening: de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad (VFL).

Deze VFL is een tussenstap naar het omgevingsplan. Er is veel aandacht besteed aan een structuur die goed kan aansluiten op het toekomstige omgevingsplan. De 1e tranche van de VFL is op 1 januari 2020 in werking getreden. De VFL is door het besluit van de gemeenteraad op 17 december 2020 per 1 januari 2021 verder uitgebreid. Inmiddels is gestart met de 3e en tevens laatste tranche.

De projectleider en de juridisch adviseur nemen ook deel aan het project omgevingsplan, waarin een bundeling wordt gemaakt van de regels uit alle Zaanse bestemmingsplannen. De regels uit de VFL worden gefaseerd verwerkt in het Omgevingsplan.
De volgende verordeningen zijn inmiddels (deels) opgenomen in de VFL:     

 • Verordening Bodemsanering Zaanstad 2017*               
 • Brandbeveiligingsverordening 2012*                                                             
 • Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad*
 • Bouwverordening Zaanstad 2008*
 • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)*
 • Rioolaansluitingsverordening*
 • Diverse artikelen uit de APV, onder meer
  - Afdeling openbaar water van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
  - Afdeling houtopstand van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

Het gevolg is ook dat 6 verordeningen (*) zijn ingetrokken. Dat de APV kleiner geworden is en zich duidelijker richt op de openbare orde. Bij een aantal geselecteerde verordeningen is geconcludeerd dat die geen regels over de fysieke leefomgeving in de zin van de Omgevingswet bevatten.

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met collega’s uit de hele keten en soms ook met externe partijen. In mei 2019 is de eerste tranche voor een informele consultatieronde voorgelegd aan ketenpartners, relaties van de gemeente en ambtenaren. In de implementatiefase is gebruik gemaakt van de scrum-techniek om alle informatie op tijd te verwerken in bijvoorbeeld sjablonen en de informatie op de website. In januari 2020 is gestart met de tweede tranche. In deze tranche werden verordeningen meegenomen waarin ook beleidsinhoudelijke wijzigingen nodig waren. De structuur en opzet van de VFL waren al klaar. Dit zorgde voor een andere dynamiek. De samenwerking die in de eerste tranche is opgebouwd is een goede basis van waaruit ook de uitdagingen in het vervolgtraject aangepakt kunnen worden.

De tweede tranche van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad is op 1 januari 2021 in werking getreden. In het RIS kunt u de documenten rondom de besluitvorming terugvinden. En vanzelfsprekend is de verordening gepubliceerd op www.overheid.nl.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl