Het omgevingsplan

Het omgevingsplan is de juridische borging van de regels voor de fysieke leefomgeving. Hieraan worden omgevingsvergunningen getoetst. 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. In de Omgevingswet staat een nieuw instrument: het omgevingsplan. Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, maar is veel breder dan dat. Er worden nieuwe onderwerpen, maar ook regels van het rijk in opgenomen.
Het omgevingsplan bevat alle regels voor de (fysieke) leefomgeving op lokaal niveau. De fysieke leefomgeving gaat over gebouwen, grond, wegen, water, groen, lucht, bodem, enzovoort. Het omgevingsplan voert ook de opgaven uit, die komen uit het gemeentelijk beleid in de omgevingsvisie. De gemeenteraad stelt één omgevingsplan voor de hele gemeente vast.

Wat staat er in het omgevingsplan?

De wet zegt dat het omgevingsplan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties regelt. Dat houdt in dat we rekening houden met de belangen van alle mogelijke functies. Functies geven bijvoorbeeld aan wat er op een locatie mogelijk is aan gebruik, waarvoor een bepaalde locatie is bedoeld of wat een locatie is (bijvoorbeeld het kappen van bomen, wonen, een monument). Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels stellen aan activiteiten. Het aanleggen van een leiding of het exploiteren van een kinderdagverblijf zijn voorbeelden van activiteiten.

De gemeente kan regels stellen in de vorm van:

  • Geen regels: activiteiten zijn daarmee niet expliciet verboden, dus toegestaan.
  • Algemene regels: een activiteit is toegestaan onder duidelijke voorwaarden. Burgers en bedrijven moeten zich aan deze regels houden als ze activiteiten uitvoeren.
  • Vergunningsplicht: een activiteit is niet toegestaan, behalve als aan de vergunning wordt voldaan.
  • Verbod: activiteiten die niet zijn toegestaan. 

Bij het maken van het omgevingsplan moet de gemeente rekening houden met de uitgangspunten van de Omgevingswet.

De Omgevingswet heeft een belangrijk doel. Regels die gelden voor de fysieke leefomgeving moeten inzichtelijker en voorspelbaarder worden. Dat houdt in dat het makkelijker wordt om gebruik te maken van de regels. Maar ook dat er meer samenhang tussen de regels en tussen plannen komt.

Straks kunnen inwoners en initiatiefnemers, via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), de regels in het omgevingsplan bekijken. De regels zijn duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven. Het is eenvoudig om te zien welke regels er voor een stuk grond gelden. In het DSO kunnen inwoners en initiatiefnemers door middel van vragen zien welke regels er gelden. We noemen dit toepasbare regels. Bijvoorbeeld: is er sprake van een monument ja/nee. Of is het hoofdgebouw gelegen in een beschermd dorps- en stadsgezicht ja/nee, enzovoort.

Voor ieder gebied zijn alle regels voor de fysieke leefomgeving voor dat specifieke gebied op die manier beschikbaar. Ook zijn procedures voor ieder gebied op dezelfde manier geregeld.


Gebiedsindelingen, starten met de bestaande woonwijken

Het ‘tijdelijk’ omgevingsplan zetten we stapsgewijs om naar het Zaans omgevingsplan. We beginnen met de ‘bestaande woonwijken’. In deze gebieden verwachten we geen veranderingen en grote bouwplannen. Het zijn gebieden met weinig functiemenging, horeca, industrie of andere bedrijven.

Dit wordt de eerste wijziging van het ‘tijdelijk’ omgevingsplan. Daarom starten we met een pilot in Willis (Krommenie) en de Kerkbuurt (Westzaan). Daarna volgen stapsgewijs de andere woonwijken.

Dynamisch handboek Zaans omgevingsplan

Sinds november 2021 is er een dynamisch handboek Zaans omgevingsplan voor initiatiefnemers, dat regelmatig wordt aangevuld. Dit handboek helpt initiatiefnemers bij het maken van een omgevingsplan voor een gebiedsontwikkeling, dat voldoet aan de regels van de Omgevingswet en de uitgangspunten van de gemeente Zaanstad. Het handboek bestaat uit een procesomschrijving, de standaard basisregels, een toelichting en het Zaans participatieprotocol. Initiatieven kunnen dus gewoon doorgaan.

Wat u verder moet weten als u een initiatief heeft:

Klik hier voor de Q & A voor initiatiefnemers

Q & A voor initiatiefnemers .png

Vanaf 1 januari 2024 worden er géén nieuwe bestemmingsplannen meer opgestart

Vanaf 1 januari 2024 geen nieuwe bestemmingsplannen opstarten.pdf

Projectgroep Zaans Omgevingsplan

Lees meer over de projectgroep 'Zaans omgevingsplan'

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl