Blog Anne Langenesch

Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet (foto: Ebbes Fotografie)

Vernieuwing zit in complexiteit en snelheid

Onze fysieke ruimte is schaars. Nederland is een (relatief) klein land, dichtbevolkt, welvarend en met een hoge ruimtelijke dynamiek. Nederland heeft ook een lange traditie van stadsbouwmeesters, planologen, stedenbouwkundigen en architecten die, met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving, de uiteenlopende belangen aan elkaar hebben weten te verbinden. Via de omgevingsvisie zijn we per wet verplicht om in samenhang naar de leefomgeving te gaan kijken. Sommige vakgenoten hoor ik denken  of hardop zeggen “niets nieuws onder de zon”.  Op gebiedsniveau komen uiteindelijk alle onderwerpen bij elkaar en vereisen een samenhangende benadering van visie, ontwerp en uitvoering. De vernieuwing zit mijn inziens vooral in complexiteit en snelheid

Complexiteit en snelheid van de opgaven

We leven in een snel veranderend tijdperk. Naast ecologische, economische en maatschappelijke veranderingen, zijn er ook technologische veranderingen die een grote impact op de ruimte hebben. Denk aan datacenter en het toenemend energieverbruik van 5G.  Deze snelheid van ontwikkelingen vergt van gemeenten die aan de lat staan voor  de algemene belangenafweging een heroriëntering op zowel de kernwaarden en kwaliteiten, als ook op de manier waarop we inspelen op verandering. Hoe kunnen we het tempo bijbenen in onze gemeentelijke strategieën? De Omgevingswet en ook de Wet Kwaliteitsborging veranderen het spelveld bovendien ingrijpend. De nieuwe juridische basis zal nog de nodige inspanningen vergen en onduidelijkheden met zich mee brengen. We werken in wisselende samenstellingen aan opgaven. De gemeente kan het niet allen en werkt steeds meer samen met initiatiefnemers, bewoners, ontwikkelaars en deskundigen. In samenhang werken gaat ook steeds over de gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van de besluitvorming.

De schaarse fysieke ruimte dwingt ons om tempo te maken om tot robuuste keuzes te komen voor Zaanstad in 2040 en dat op een manier die aansluit bij de tijdgeest van nu.

Lees ook de andere blogs

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl